Code Review

Codereview és una eina de revisió de codi per a Tryton. Qualsevol proposta de codi ha de passar pel codereview:

Documentació oficial: http://code.google.com/p/tryton/wiki/HowtoContribute

Instal·lació

Ens instal·larem hgreview. Es un paquet python que amplia opcions en el Mercurial:

hg review --help

Opcions hgreview

Afegirem al fitxer .hgrc del nostre usuari o projecte mercurial les següents opcions, en aquest exemple hem afegit dos servidors a on enviar les revisions de codi, per mòduls que van al codereview del core de Tryton (tryton.org) i per mòduls que van al codereview de trytonspain (tryton-erp.es):

[extensions]
hgreview=
[review]
usernames = usuari@domini.com
servers =
  http://codereview.tryton.org [usuari@gmail.com] GOOGLE
  http://codereview.tryton-erp.es [usuari] HOSTED
send_email = True

Per enviar-los a tryton.org és necessari disposar d'un compte de Google, per enviar-los a tryton-erp.es s'ha de crear un compte en el propi servidor pel que prèviament s'ha de contactar amb algun membre actual per que la crei.

Ús del hgreview

Enviar un nou codereview

Quan fem un canvi de codi en un mòdul i volem debatre-ho, ho enviarem al codereview:

hg review -m "nom_modul: descripció"

Ara a http://codereview.tryton.org/ la gent pot afegir comentaris en el codi i debatre-ho.

Actualitzar codereview

Per publicar de nou codi en el mateix codereview:

hg review -i REVIEWNUMBER -m "Correcció realitzada"

Tots els comentaris que hi han al codereview desapareixeran i s'actualitzarà el codi en la nova versió.

Actualitzar codereview d'altres

Per disposar de permisos per publicar o modificar l'issue, el creador de l'issue ha d'afegir l'email d'altres usuaris a la descripció en línies separades:

COLLABORATOR=usuari@domini.com
COLLABORATOR=usuari2@domini2.com

D'aquesta manera disposarem de permisos per enviar diferències amb:

hg review -i REVIEWNUMBER

Podeu veure un exemple a: http://codereview.tryton-erp.es/38/

Aplicar canvis al nostre local

Per aplicar els canvis d'un review del codereview en el nostre repositori per testejar-ho ens col·loquem dins del directori del mòdul:

hg review --fetch -i REVIEWNUMBER

Si el que volem és descarregar-nos un nou mòdul del codereview, el que hem de fer és:

 1. Crear el directori amb el nom del mòdul (mkdir nommodul).
 2. Entrar dins del directori (cd nommodul).
 3. Crear el repositori mercurial (hg init).
 4. Aplicar el canvi (review --fetch -i REVIEWNUMBER).

o bé fer:

 1. Crear el directori amb el nom del mòdul (mkdir nommodul).
 2. wget https://tryton-rietveld.appspot.com/download/issue####.diff

 3. patch -p1 < issue####.diff

Altres

Saber el id review que estem treballant:

hg review --id

Saber la url del codereview que estem treballant:

hg review --url

HgReview + HgClone

Si el repo es baixat amb nclone, caldrà que la opció "-n" en les comandes per aplicar-ho al codereview

Cookies

El hgreview fa ús d'un fitxer per les cookies:

~/.codereview_upload_cookies


CategoryDevelop

Develop/Codereview (last edited 2015-07-02 14:21:17 by jesteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia